دنياي مجازي / وب سایت

اتوماسیون نوبت دهی آنلاین مطب
قیمت : 15,000,000 ریال

تخفیف : 0 درصد

اتوماسیون فروش و بازاریابی شبکه ای
قیمت : 150,000,000 ریال

تخفیف : 0 درصد

وب سایت فروشگاهی (پایه)
قیمت : 10,000,000 ریال

تخفیف : 0 درصد

وب سایت فروشگاهی (پیشرفته)
قیمت : 17,000,000 ریال

تخفیف : 0 درصد

وب سایت معرفی کسب و کار
قیمت : 8,000,000 ریال
جهت معرفی شرکت، کارخانه، دفتر کار و ...
تخفیف : 0 درصد

وب سایت همایش (پیشرفته)
قیمت : 60,000,000 ریال
پکیج کامل
تخفیف : 0 درصد

وب سایت همایش و کنفرانس (پایه)
قیمت : 25,000,000 ریال

تخفیف : 0 درصد

وب سایت دانشگاهی
قیمت : 100,000,000 ریال
با امکانات کامل یک سایت دانشگاهی
تخفیف : 0 درصد

وب سایت پزشکی (پیشرفته)
قیمت : 20,000,000 ریال
امکانات پیشرفته
تخفیف : 0 درصد

وب سایت پزشکی (پایه)
قیمت : 10,000,000 ریال
امکانات پایه
تخفیف : 0 درصد

وب سایت تحلیلی خبری
قیمت : 50,000,000 ریال
با امکانات کامل یه سایت خبری
تخفیف : 0 درصد
online support